Preambuła

Jako Polskie Centrum Syndonologiczne pragniemy:
– jednoczyć,
– motywować
– i koordynować
środowisko ludzi związanych z Całunem Turyńskim w naszym kraju oraz wśród Polonii, abyśmy razem poprzez:
– prowadzenie badań naukowych,
– popularyzację wiedzy
– oraz duszpasterstwo z wykorzystaniem Całunu
prowadzili jak największą liczbę ludzi do prawdziwego spotkania z Chrystusem Zbawicielem.

§1

Polskie Centrum Syndonologiczne (PCS) zostało powołane jako Delegacja Międzynarodowego Centrum Syndonologicznego (MCS) w Turynie.

§2

Polskie Centrum Syndonologiczne (PCS) działa w ramach Katolickiej Fundacji Pomocy Promocja Dobra.

§3

Celem PCS jest jednoczenie, motywacja i koordynacja polskiego środowiska związanego z Całunem w celu dalszego wspólnego działania, zarówno na polu naukowym, edukacyjnym, jak i duszpasterskim w naszym kraju oraz poza jego granicami.

§4

Cel PCS jest realizowany w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie badań nad Całunem w różnych dziedzinach naukowych,
 2. rozpowszechnianie wiedzy o Całunie i wszystkim, co się z nim wiąże,
 3. wykorzystywanie Całunu do ewangelizacji,
 4. koordynowanie powyższych działań na poziomie krajowym i wśród Polonii,
 5. dbanie o prawdziwość i rzetelność przekazywanych informacji.
§5
 1. Dyrektorem PCS jest mianowany przez MCS delegat.
 2. Kadencja Dyrektora PCS trwa pięć lat.
 3. MCS ma prawo odwołania ze skutkiem natychmiastowym Dyrektora PCS.
 4. Dyrektor kieruje PCS i reprezentuje go na zewnątrz.
§6

Dyrektor PCS powołuje trzech dyrektorów, odpowiedzialnych za działania niżej wymienionych jednostek wewnętrznych, z którymi tworzy wspólnie Kolegium Dyrektorów PCS:

 1. Komitet Naukowy PCS,
 2. Komitet Edukacyjny PCS,
 3. Komitet Duszpasterski PCS.
§7

Oprócz osób, o których mowa w § 6 Statutu, do PCS mogą należeć członkowie, którzy przystępują do PCS na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia, po akceptacji przez Kolegium Dyrektorów PCS. Przynależność do PCS ustaje w razie dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Kolegium Dyrektorów PCS lub wykluczenia z PCS przez Kolegium Dyrektorów PCS.

§8

W skład członków PCS wchodzą Dyrektor PCS, Dyrektorzy jednostek wewnętrznych oraz pozostali członkowie PCS.

§9

Raz do roku Dyrektor PCS zwołuje Zjazd Członków PCS w którym mają prawo brać udział wszyscy członkowie PCS.

§10

Każdy z Komitetów PCS może działać niezależnie od siebie przedstawiając rezultaty swoich działań pozostałym członkom PCS co najmniej raz na pół roku i na corocznym Zjeździe Członków PCS.

§11

Do kompetencji Zjazdu Członków PCS należy:

 1. Wyrażanie opinii w sprawach przestawionych przez Dyrektora PCS oraz dyrektorów jednostek wewnętrznych,
 2. Wskazywanie kierunków rozwoju PCS,
 3. Opiniowanie kandydata na Dyrektora PCS.
§12

Obsługę administracyjną PCS sprawuje Sekretarz PCS powoływany przez Dyrektora PCS.

§13

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu dokonuje Zarząd Katolickiej Fundacji Pomocy Promocja Dobra na wniosek kolegium dyrektorów PCS.