Dołęga-Chod­a­sie­­wicz Jerzy (28.05.1932 – 05.08.2020) – urodzony w Wołominie, absolwent Szkoły Głów­nej Gospo­dar­stwa Wie­j­s­kiego w War­­sza­wie (mgr inż.), leśnik w lasach gospodarczych w Białos­tockiem, nastę­pnie kustosz Muze­um Przyrodniczo-Leśnego Świętokrzys­kiego Par­ku Naro­dowego na Świętym Krzyżu (od 1969), współpracownik Studium Syndonolo­gicznego w Krakowie. Jego zain­tere­sowanie Całunem za­czę­ło się przy­pad­kowo w warszawskich Ła­zien­kach, gdy szedł do obserwatorium astro­no­micznego Uniwersytetu Warszaw­s­kiego i spotkał się ze znanym radio­astronomem z Torunia (później z Krako­wa), prof. Konradem Rudnickim, który wręczył mu fotografię twa­rzy człowieka z Całunu Turyńskiego. Od tego czasu myśl o Całunie – jak wielokrotnie wspo­minał – towarzyszyła mu przez całe życie. Za pośrednictwem o. Honoriusza Ko­wal­­czyka OP z Poznania, skontaktował się z dr. Stanisławem  Waliszewskim, który zaprosił go do współpracy w badaniach syndonolo­gicznych i popula­ryzacji wie­dzy o Ca­łunie. J. Dołęga-Chodasiewicz wykazy­wał się w tym zakresie niezwykłą aktywnością, pisując artykuły w prasach lokalnych, głosząc liczne wykłady o Całunie, m.in. dla nowicjuszy w klasz­torze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo­kalanej na Świętym Krzyżu oraz w innych placówkach kościelnych. Miał także swój wkład w przygo­towy­waną przez S. Wali­szew­skiego książkę Całun turyński dzisiaj. Opra­cował wspólnie z jej autorem rozdział „Dla­czego Człowieka z Całunu możemy utoż­samiać z Jezusem Chrystusem”, a samo­dzielnie rozdziały „Trójwymiarowy obraz Ca­łu­nu” i „His­toria Całunu turyńskiego w pier­wszym tysiącleciu – najnowsze studia i ana­liza przekazów źródłowych” oraz ostatni, wspólnie z Bo­les­ławem Makie­jem, „Naj­no­wsze hipo­tezy utworzenia się wizerunku na Ca­łunie turyńskim”. Uczestniczył też w 1993 r. wraz z prof. Władysławem Fenrychem w Mię­dzy­naro­dowym Sympo­zjum Naukowym o Cału­nie w Rzymie, składając następnie obszer­ne sprawoz­danie z niego w Kra­kowie w gronie polskich syndo­no­lo­gów. Zmarł w Domu Opieki Społecznej w Kielcach.

 Krzysztof Pilarczyk